Naši pravniki se z nepremičninskim pravom ukvarjajo vsak dan, od leta 2008 dalje.

Odvetniška pisarna Sedmak d.o.o. vsakodnevno deluje na področju nepremičninskega in gradbenega prava.

Priprava pogodb in svetovanje pri prodaji ali najemu stanovanjskih in poslovnih nepremičnin na dnevni osnovi nam omogočata nenehno nadgrajevanje znanja in izkušenj na nepremičninskem področju. Bogate izkušnje so nam omogočile vodenje velikih nepremičninskih projektov, ki so zahtevali sočasno ureditev številnih kompleksnih razmerij, kot so ureditev razmerij z upniki in s financerji oziroma med njimi samimi, skupni podjemi (joint venture) in odkupi zavarovanih terjatev.

Naše stranke so nepremičninske agencije, investitorji nepremičninskih projektov, ki jim svetujemo pri pripravi splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe in pri izpolnitvi vseh pogojev po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, pa tudi posamezniki, ki vlagajo v nepremičnine večjih vrednosti kot naložbo.

Dolgoletne izkušnje na nepremičninskem in gradbenem področju so vir znanja, ki ga uporabljamo pri reševanju vseh vrst nepremičninskih sporov.

Naše storitve med drugim obsegajo:

  • pregled pravnega stanja nepremičnine;
  • vodenje in usklajevanje pogajanj za nakup ali prodajo;
  • pripravo pogodb v zvezi z nepremičninami, in sicer prodajne in najemne pogodbe, najemne pogodbe za poslovne prostore, menjalne pogodbe in ostalih pogodb, kot so pogodba o ustanovitvi in prenehanju stvarne ali osebne služnosti, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku in druge;
  • pripravo gradbenih in projektantskih pogodb ter pogodb o gradbenem nadzoru;
  • pridobivanje potrebnih upravnih aktov in zastopanje v upravnih postopkih;
  • sestavo aktov za ustanovitev zavarovanj na nepremičninah;
  • ureditev in uskladitev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine z dejanskim stanjem ter ureditev etažne lastnine in razmerij med solastniki;
  • svetovanje in pripravo aktov za sporazumno ureditev nepremičninskih razmerij in
  • zastopanje v postopkih zaradi motenja posesti, priposestvovanja, ureditve meje in drugih sodnih postopkih.